Algemene Voorwaarden

Algemeen

Begripsbepaling. Waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: Pauline Kemkers, handelend onder de bedrijfsnaam WERKIMPULS advies en training, zelfstandig ondernemer, KvK 001114941.
 2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de Ondernemer, zijnde een particulier of gemandateerd vertegenwoordiger van een bedrijfsorganisatie, waarmee afspraken zijn gemaakt omtrent de te leveren dienstverlening, duur en prijs.
 3. Overeenkomst: wederzijds verbindend contract, door beide partijen schriftelijk ondertekend of digitaal per e-mail geaccordeerd, waarin minimaal is vastgelegd tussen welke betrokkenen (rechtsgeldige vertegenwoordigers) de afspraak is overeengekomen; een omschrijving van de globale inhoud van de dienstverlening; startdatum, termijn- en indien afgesproken een einddatum; en prijs. Indien van toepassing is tevens in de overeenkomst opgenomen: BTW tarief, reiskostendeclaratie, opzeggingsafspraken.
 4. Klant:
  a.
  de persoon (zijnde een particulier of een werknemer of cliënt van Opdrachtgever) op wie de door de Ondernemer uit te voeren advies-, coachings-, begeleidings- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben (veelal vakgebied loopbaancoaching en teamontwikkeling);
  b. de bedrijfsorganisatie (veelal Opdrachtgever) op wie de door de Ondernemer uit te voeren beleidsontwikkelings-, advies-, coachings-, begeleidings- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben (veelal vakgebied HR)
 5. OOA: Orde van Organisatie Adviseurs (www.ooa.nl)
 6. Noloc: de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals (www.noloc.nl)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, op alle overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle overeenkomst die hiervan het gevolg kunnen zijn.

De Ondernemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Ondernemer is gecommitteerd aan de gedragscodes en toepasselijke klachtenregelingen van de OOA en Noloc, passend bij de afgesproken dienstverlening.

Aanbieding en totstandkoming dienstverlening

 1. Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk, dan wel per e-mail akkoord verklaart met de offerte van Ondernemer.
 3. Als Opdrachtgever aan Ondernemer mondeling, digitaal en/of schriftelijk gegevens verstrekt, mag Ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.

Prijs

 1. De Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zicht onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. De Ondernemer brengt Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.
 3. Prijzen zijn exclusief BTW tenzij in de offerte en overeenkomst anders is aangegeven.

Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Ondernemer die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

In de dienstverlening is de disclaimer van toepassing zoals vermeld op de site van WERKIMPULS advies en training.

Daarnaast worden de gedragscodes van de OOA en Noloc gehanteerd, waarin is opgenomen op welke wijze kwaliteit van dienstverlening wordt geboden alsook op welke wijze klachtenregelingen gehanteerd kunnen worden indien nodig.

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen.
 2. De Ondernemer behandelt informatie van en over de Klant vertrouwelijk. Alleen en voor zover Klant toestemming geeft, rapporteert Ondernemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst (of per e-mail) tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten.

Intellectuele eigendom

 1. De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Opdrachtgever.
 2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer nog geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die Ondernemer voor Opdrachtgever uitvoert.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Ondernemer voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Ondernemer verplicht zich om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het vakgebied, toepasselijke wet- en regelgeving en de wetenschap.
 2. Binnen het terrein van HR (interim) werkzaamheden geldt uiteraard het commitment ten aanzien van vastgesteld (strategisch) beleid bij Opdrachtgever waarmee rekening wordt gehouden bij uitvoering van de werkzaamheden voor zover nodig.
 3. De Ondernemer leeft bij uitvoering van de werkzaamheden de gedragscodes na van OOA en Noloc.
 4. De Ondernemer spant zich in naar beste vermogen om het resultaat dat met de overeenkomst wordt beoogd, te bereiken.
 5. Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Ondernemer gerechtigd om de werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee de Ondernemer zijn dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.

Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Ondernemer heeft bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedsfeer liggen.
 2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade, geleden onder de ontbinding.
 3. Omstandigheden die een overmacht-situatie voor Ondernemer opleveren zijn in ieder geval: stakingen en werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden.

Wijziging in de opdracht

 1. Indien de omvang van de aan de Ondernemer verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de opdrachtomschrijving dienovereenkomstig aanpassen.

Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geldt de volgende betalingstermijn: betaling binnen 14 dagen na (deel) factuurdatum. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is geschied, treedt automatisch verzuim in.
 2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Ondernemer een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De Ondernemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
 3. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op de Ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Ondernemer in staat van faillissement raakt.
 4. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.
 5. Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Opdrachtgever aan de Ondernemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 6. Indien Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Opdrachtgever.

Ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Ondernemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.
 2. Een en ander laat onverlet de overige aan Ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
 3. De Ondernemer is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
 4. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de Ondernemer onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 5. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Ondernemer het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Klachten

 1. Op klachten is de Klachtenregeling van Ondernemer van toepassing, die samen met deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand wordt gesteld of als bijlage bij de overeenkomst wordt verstrekt.
 2. Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan is voor de particuliere opdrachtgever art. 10.1 tweede volzin van deze algemene voorwaarden niet van toepassing.
 3. Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, kan hij tenslotten – als sluitstuk, als al het andere geen oplossing oplevert tussen partijen – de klacht indienen bij de Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc (opdrachten in het werkveld loopbaancoaching) of via het tuchtreglement bij de Orde van Organisatie Adviseurs (opdrachten in het werkveld organisatieadvies/HR). De Ondernemer onderwerpt zich aan het oordeel van de Raad (Noloc) of commissie van het tuchtreglement (OOA). Voor de particulieren indiener is eveneens de regeling van toepassing die wordt aangeduid in art. 6:236 sub n BW.
 4. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Ondernemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van zes maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben. Voor de particuliere Opdrachtgever is de verjaringstermijn twaalf maanden.

Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Ondernemer toe te rekenen tekortkoming; voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Ondernemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
  a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
  b. De aansprakelijkheid van Ondernemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de opdracht (of, indien van toepassing, uurtarief x gemiddeld aantal uren x periode).
  c. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Ondernemer nimmer aansprakelijk.
  d. De door Ondernemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs voor de overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 2. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

Toepassing recht en forumkeuze

 1. Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Ondernemer bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Identiteit van Ondernemer

Pauline Kemkers
WERKIMPULS advies en training
Hoofdstraat 50 A | 9342 PD Een (gemeente Noordenveld)

Mobiel telefoonnummer: 06 45 91 01 54

Emailadres: pauline@werkimpuls.nl

KvK nummer: 001114941
BTW nummer: NL 1942.24.739.B01
Beroepsvereniging: Noloc