Gedragscode OOA

Orde van Organisatie Adviseurs (OOA)

Waarborgen voor goed advieswerk Ooa-logo
Een verkorte versie van de Gedragscode

De meerwaarde van de Ooa-adviseur * / **

Als opdrachtgever wilt u een organisatieadviseur waarop u kunt bouwen. De Ooa-adviseur onderschrijft en handelt naar de gedragscode van de Ooa. In deze code staat de relatie tussen adviseur en opdrachtgever centraal. Het gaat daarbij om principes en attitudes in de beroepsuitoefening van de adviseur. Met het inschakelen van een Ooa-adviseur heeft u waarborgen voor een adequate en professionele benadering van uw adviesvraag.

Professionele uitgangspunten

Uw Ooa-adviseur handelt vanuit vijf uitgangspunten: deskundigheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, professionele onafhankelijkheid en collegialiteit. Vanuit deskundigheid wordt beoogd dat de gegeven adviezen passend zijn voor uw vraagstelling. U kunt de Ooa-adviseur erop aanspreken dat hij de afspraken of toezeggingen nakomt en waarmaakt. De Ooa-adviseur handelt zorgvuldig, weegt en houdt rekening met wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen bij zijn opdracht. Van hem wordt verwacht dat hij zoveel afstand houdt tot zijn opdracht en zijn opdrachtgever dat hij zijn professionele oordeel en deskundigheid onafhankelijk en onbelemmerd kan inzetten. Tot slot heeft iedere Ooa-adviseur een collegiale rol in het aanspreken van beroepsgenoten op het naleven van genoemd uitgangspunt.

Gedragsregels 

Bovengenoemde uitgangspunten zijn vertaald in een set van gedragsregels. Uw Ooa-adviseur verstrekt u graag de complete gedragscode met deze regels. De gedragscode is ook eenvoudig te downloaden via www.ooa.nl/de-gedragscode. Enkele elementen van de uitgangspunten staan hieronder kort uitgewerkt. Onverkort geldt de tekst van de volledige gedragscode.

Integriteit 

 • De Ooa-adviseur aanvaardt geen opdracht indien onafhankelijke oordeelsvorming om welke reden dan ook niet mogelijk is.
 • De adviseur maakt geen oneigenlijk gebruik van zijn bevoegdheden of positie.

Deskundigheid en kwaliteit van dienstverlening 

 • De Ooa-adviseur aanvaardt alleen die opdrachten waarvoor hij/zij gekwalificeerd is.
 • De adviseur draagt er zorg voor dat de opdrachtgever duidelijkheid heeft over wat hij van de opdracht mag verwachten.

Zorgvuldigheid en geheimhouding 

 • De Ooa-adviseur neemt geheimhouding in acht en zorgt er voor dat bij het gebruiken van vertrouwelijke informatie in het kader van de opdracht deze niet naar de bron is te herleiden.
 • De Ooa-adviseur is terughoudend in het geven van oordelen over personen. Zo’n oordeel dient in functie te staan van de opdracht. De adviseur geeft zijn oordeel alleen nadat de betrokken personen door hoor en wederhoor hun mening kenbaar hebben kunnen maken.
 • De Ooa-adviseur informeert de opdrachtgever en weegt de belangen af als hij binnen een jaar na voltooien van een opdracht een vergelijkbare opdracht kan aanvaarden waarbij het belang van de eerdere opdrachtgever kan worden geschaad.

Opdrachtaanvaarding en -uitvoering 

 • De Ooa-adviseur legt inhoud en uitvoeringscondities van de opdracht in een schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever vast.
 • Indien tijdens de uitvoering de aard van de opdracht sterk wijzigt, draagt de Ooa-adviseur er zorg voor dat de overeenkomst dienovereenkomstig wordt gewijzigd.
 • De Ooa-adviseur draagt zorg voor continuïteit in de opdrachtuitvoering.
 • De Ooa-adviseur sluit iedere opdracht af met een evaluatie.

Klachten 

De gedragscode is voor de Ooa-adviseur niet vrijblijvend. Gekoppeld aan de code is een tuchtreglement dat voorziet in het indienen en behandelen van klachten. U als opdrachtgever heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen. Dat is het sluitstuk van de gedragscode. De Ooa en de aangesloten adviseurs zijn over het algemeen actief bezig met het in de praktijk brengen van benoemde uitgangspunten. Dat geeft voor u als opdrachtgever de zekerheid dat uw Ooa-adviseur een hoge professionele standaard nastreeft en een integere en betrouwbare contractpartij is.  

* Waar in de tekst over hij/hem wordt gesproken kan tevens de vrouwelijke vorm ‘zij/haar’ worden gelezen

** WERKIMPULS advies & training, Pauline Kemkers, levert diensten op basis van commitment met de richtlijnen van de OOA; lidmaatschap is er (nog) niet