Privacyregeling

Inleiding

WERKIMPULS advies en training vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy, contactgegevens en informatie over klanten en bezoekers van de site. Dit reglement komt voort uit de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hierna WBP genoemd. De regeling is per 1 april 2014 in werking getreden en is op de site te zijn alsook bij Ondernemer ter inzage beschikbaar. Begripsbepaling is opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Persoonlijke gegevens

WERKIMPULS advies en training doet er alles aan zorgvuldig en vertrouwelijk met gegevens en informatie van bezoekers en klanten om te gaan. Dit betekent dat persoonlijke gegevens nooit zonder toestemming van betrokkene aan derden worden verstrekt. Dit betekent ook dat informatie, in vertrouwen gegeven, vertrouwelijk wordt behandeld en op geen enkele wijze, zonder toestemming van betrokkene, openlijk en/of herleidbaar bereikbaar of beschikbaar is voor derden.

Wij waarderen het zeer dat onze klanten ons vertrouwen in onze dienstverlening en dat willen wij serieus bewaken. Wij doen er daarom alles aan wat in ons vermogen ligt om persoonlijke gegevens en informatie te beschermen. Informatie wordt alleen gebruikt binnen de afspraken over de dienstverlening tussen betrokkenen.

Cookies en ander online verkeershinder

Zodra hierover duidelijkheid is, volgt nadere informatie omtrent het beleid inzake cookies.

Op dit moment heeft WERKIMPULS advies en training geen wetenschap of invloed op gebruik van cookies en andere registratievormen van derden in het digitale verkeer. Geadviseerd wordt het privacy-beleid van derden, buiten het domein van WERKIMPULS advies en training, daar te raadplegen en eigen maatregelen te treffen voor zover nodig of gewenst. Het privacyreglement van WERKIMPULS advies en training is niet voor derden van toepassing.

Vragen of suggesties

Zijn er vragen of suggesties voor het privacy-beleid, stuur dan een e-mail naar pauline@werkimpuls.nl