Privacyregeling

Inleiding

WERKIMPULS advies en training vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy, contactgegevens en informatie over klanten en bezoekers van de site. Dit reglement komt en kwam voort uit de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, hierna WBP genoemd. De regeling is per 1 april 2014 in werking getreden en is ter inzage beschikbaar en opvraagbaar bij Ondernemer. Contactgegevens onderaan dit reglement en via contactpagina website. Begripsbepaling is opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De WBP komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten.

Persoonlijke gegevens

WERKIMPULS advies en training doet er alles aan zorgvuldig en vertrouwelijk met gegevens en informatie van bezoekers en klanten om te gaan. Dit betekent dat persoonlijke gegevens nooit zonder toestemming van betrokkene aan derden worden verstrekt. Dit betekent ook dat informatie, in vertrouwen gegeven, vertrouwelijk wordt behandeld en op geen enkele wijze, zonder toestemming van betrokkene, openlijk en/of herleidbaar bereikbaar of beschikbaar is voor derden.

Wij waarderen het zeer dat onze klanten ons vertrouwen in onze dienstverlening en dat willen wij serieus bewaken. Wij doen er daarom alles aan wat in ons vermogen ligt om persoonlijke gegevens en informatie te beschermen.

Informatie wordt alleen gebruikt binnen de afspraken over de dienstverlening tussen betrokkenen. Persoonlijke informatie – opgemaakt voor gebruik binnen de afspraken van de dienstverlening – wordt maximaal een half jaar na wederzijds bevestigde afronding van dienstverlening vernietigd, met uitzondering van naam en contactgegevens in adresbestand van Ondernemer.

Feedback ten behoeve van verbeteringen is altijd welkom.

Cookies en ander online verkeershinder

Op dit moment heeft WERKIMPULS advies en training geen wetenschap of invloed op gebruik van cookies en andere registratievormen van derden in het digitale verkeer. Geadviseerd wordt het privacy-beleid van derden, buiten het domein van WERKIMPULS advies en training, daar te raadplegen en eigen (beschermende) maatregelen te treffen voor zover nodig of gewenst. Het privacyreglement van WERKIMPULS advies en training is niet voor derden van toepassing.

PDCA – Plan Do Check Act – cyclus. Elk kwartaal wordt gecontroleerd en bijgewerkt waar nodig. Bescherming website wordt met behulp van geboden updates en daarin opgenomen programmabeveiliging bijgehouden en uitgevoerd wanneer actueel via WordPress en hosting Hostnet.

Vragen of suggesties

Zijn er vragen of suggesties voor verbetering van het privacy-beleid, stuur dan een e-mail naar pauline@werkimpuls.nl